Sigbrits Alle 13A       2300 København S       Tlf. +45 2144 5366       Email: up@palludan.dk

    PALLUDAN Fremtidsforskning

           Samfund. Kommuner. Velfærdsinnovation. Business Future. Strategi. Inspiration. Foredrag

Bøger: "Velfærd i klemme"  bestilles her   "Veje ud af  klemmen"  bestilles her  "Innovation og offentlig forvaltning" bestilles  her "Danmark

og Sverige, danskere og svenskere" bestilles her "Ukendt hav" - Østersøregionen  købes her       "Metropol Øresund" købes her

"DSB af sporet" bestilles her   "DSB og banerne på sporet - igen" bestilles her

Velkommen til PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING


PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING tilbyder inspiration og viden om fremtiden i form af sparring, foredrag, analyser og processer. PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING giver dig og din virksomhed et grundlag for at tænke i fremtid. Vi giver dig ikke bare et grundlag for at tænke UD af boksen, men også for at tænke IND i boksen igen. At tænke omverdenen ind i virksomheden og forholde sig til dens muligheder og trusler er simpelthen helt essentielt for virksomhedens fremtid. Det er det fremtidstænkning handler om.


Fremtiden er ikke noget man forudsiger, men noget man skaber. Det gør man ved at forholde sig til de muligheder og trusler den omfatter. Det handler om at gøre sig dem klart. Det sker ved systematisk og vedholdende at fokusere på fremtiden. Derfor er fremtidstænkning et mere rammende ord end fremtidsforskning, som man normalt anvender.


Engang troede man på den lineære samfundsudvikling uden de store spring og afvigelser. Dengang talte man om fremtids”forskning” og fremtiden som noget eksperter og forskere kunne forudsige. Man troede, det kun gik en vej: Den vante vej, fremad. Det var derfor bare at fremskrive og analysere. Fremtidstænkning fokuserer på usikkerheder og er forudsætningen for, at fremtiden ikke kommer bag på dig.


Da jeg i 2007 jeg etablerede PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING med erfaringer fra bl.a. Instituttet for Fremtidsforskning, Finansministeriet, DSB og det kommunale forskningsinstitut var formålet at lave visionær fremtidstænkning for samfundet og for den enkelte virksomhed.

PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING arbejder med fremtidstænkning i mange sammenhænge og brancher. Sagen er, at fremtiden er fælles for dem alle og derfor omfatter fremtidstænkningen dem alle.


PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING har imidlertid ikke kun specielkompetence i fremtidstænkning. Palludan FREMTIDSFORSKNING har også dyb viden om offentlig forvaltning og organisation, regional udvikling og trafik.


Gennem mange år har PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING arbejdet med modernisering af offentlig forvaltning. Hundreder af foredrag om emnet er det blevet til og bøger med titler som ”Den offentlige sektors fremtid”, ”Statens fremtid”, ”Velfærd i klemme”, ”Veje ud af kommunernes økonomiske klemme” og ”Innovation og offentlig forvaltning”.


PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING arbejder for både offentlige og private virksomheder. Spørgsmålet er: Hvordan skaber virksomheden innovation? Hvordan bereder den sig på ændrede vilkår? Hvordan fanger den fremtidens muligheder? Det positive svar er, at det gør den ved at kombinere egen specialviden med PALLUDAN´S FREMTIDSFORSKNING.


Kontakt Uffe Palludan på +45 2144 5366 og +46 760 658 996

 PALLUDAN FREMTIDSFORSKNINGs egne fremtidsplaner


Gennem de seneste 1 ½ år har det været lidt tavst omkring PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING. Baggrunden er, at jeg dels gennem et år har passet min gamle mor, dels at jeg efterfølgende er flyttet til Malmö.


Det førstnævnte har igen gjort mig interesseret i ældrepolitiske problemstillinger, som jeg faktisk arbejdede  med for 35-40 år siden, da jeg var ansat på det kommunale Forskningsinstitut, AKF. Den demografiske udvikling betyder ikke bare, at arbejdsmarkedet er under pres på grund af stagnerende arbejdsstyrke. Den offentlige sektor er under dobbelt krydspres fordi man her oplever stærkt stigende behov.


Væksten i antallet af ældre kan simpelthen ikke følges op af en tilsvarende vækst i antallet af varme hænder. Det er et kæmpe problem, som man reelt ikke har noget svar på – og da slet ikke, når man gør, hvad det muligt for at undgå arbejdskraftsindvandring. Sagen er, at der bortset fra i deciderede udkantsområder næsten kun er udlændinge, som arbejder med hjemmepleje mv. Derfor vil PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING i de kommende år fokusere på senior- og ældrepolitik.


Det seniorpolitiske spørgsmål er også helt ude af fokus set i forhold til, hvor relevant det er. Politikerne taler om nedslidning, som om nedslidning i informations- og netværkssamfundet stadig er fysisk nedslidning, der skal løses gennem tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er den anden vej rundt. Det er ekstremt vigtigt, at fastholde medarbejderne på arbejdsmarkedet så lang tid som muligt, når arbejdsstyrken stagnerer. Men netop i et netværkssamfund er dette vanskeligt, fordi netværkene pensioneres og falder bort og så står seniorerne på arbejdsmarkedet alene tilbage. Det er problemet.


Min flytning til Malmö har vakt mit Øresundsregionale engagement til live igen. Det er i 2019 præcist 25 år siden, jeg offentliggjorde bogen Øresundsregionens muligheder, der satte visionerne om at skabe en integreret Øresundsregion på dagsordenen. Tiden er nu inde til at gøre status. Du vil høre mere.


Samtidig har jeg besluttet at skrive en guidebog om den multikulturelle og enormt spændende storby på den anden side af Øresund for danskere, der stadig ikke har opdaget, at Malmö eksisterer.


I 2009 fik jeg ideen, at etablere en metro mellem København og Malmö og i dag i 2019 er det kun et spørgsmål om tid før man kan tage metroen fra København til Malmö. Samtidig overvejer man i Malmö seriøst at etablere sin egen metro i tilknytning til den kommende fra København.


Dengang for ti år siden udarbejdede jeg en lille publikation med titlen Øresund 2.0 -en helt ny Øresundsvision, hvor jeg præsenterede tankerne. Jeg aftalte imidlertid med Malmö Stad, at holde tilbage af hensyn til processen. I dag ti år efter er tiden inde til at udgive den tilføjet nye visioner anno 2019.


På trafikområdet har jeg nærmest ved et tilfælde engageret mig i diskussionerne om letbaner. Jeg prøvekørte banen i Aarhus i januar 2018 med det formål at skrive en kort anmeldelse, men det blev til først en – så to – bøger. Det gik nemlig op for mig, at investeringer i letbaner, som jeg selv tidligere har været positivt indstillet overfor, er en meget dårlig trafikløsning. Derfor vil PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING også i de kommende år beskæftige sig med alternativer til letbaner og den rivende teknologiske udvikling der fuldkommen disrupter fremtidens bytrafik.


I den kommende tid er det tanken, at PALLUDAN FREMTIDSFORSKNING markere sig som et egentligt center for fremtidstænkning i Danmark og Sverige. Det mangler i dag i den grad i begge lande.


Udgangspunktet vil blive præsentationen af et arbejde med arbejdstitlen Fremtidstænkerne. Her vil ca. 30 udvalgte fremtidstænkere spændende fra H G Wells og Aldoux Huxles over John Maynald Keynes og Romklubben, der med  Grænser for vækst, der startede hele vor tids vækstkritiske bølge, til moderne fremtidstænkere, der diskuterer den kreative klasse, risikosamfund og robotsamfund blive præsenteret og diskuteret. Samtidig vil der blive draget en konklusion om vort nuværende samfunds karakter.


Kontakt Uffe Palludan på +45 2144 5366 og +46 760 658 996 eller up@palludan.dkCopyright ® 2012 www.palludan.dk